КОДЕКС ПОНАШАЊА ЗА УЧЕНИКЕ

 

- Испуњава захтеве предвиђене наставним планом и програмом.
- Доноси на час уџбенике, свескe, прибор и опрему потребну за реализацију наставног процеса.
- Уредно похађа наставу према прописаном распореду часова и према предвиђеној сатници.
- Не долази ни на један час ако је на боловању.
- Обавештава одељенског старешину да је на боловању ако траје дуже од три дана.
- Правда изостанке са наставе одмах по повратку са боловања.
- Не закашњава на час. С поштовањем се односи према наставницима и осталим запосленима у школи.
- Не прети и не омаловажава личност наставника и осталих запослених у школи.
- Пристојно се понаша у школској згради и у школском дворишту.
- Не чека наставника испред зборнице и осталих службених просторија.
- Информације тражи од дежурног ученика или дежурног наставника, док се за помоћ обраћа одељенском старешини, стручним службама и одговорном лицу.
- Не носи дневникe рада и осталу школску докумeнтацију.
- Поштује радно време сервисних служби школе.
- У ходнику испред учионице не прави неред и гужву.
- Не нарушава ред и тишину у школској згради и школском дворишту док трају часови.
- Испред учионице чека наставника најдуже 10 минута а затим се председник одељења јавља дежурном професору.
- Не оштећује и не уништава школску имовину, имовину запослених у школи и других ученика.
- Не одбија разговор са наставником, одељенским старешином, педагогом и другим одговорним лицима.